ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ IYENGAR YOGA INSTITUTU PRAHA

Květen 2018

Bereme ochranu Vašich osobních údajů vážně.

S ohledem na změny v právních předpisech týkajících se ochrany Vašich osobních údajů jsme pro Vás níže připravili přehled zásadních informací, které by Vás mohly zajímat. Obsahují informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, či třeba jaká práva v jejich souvislosti můžete uplatnit.

Chtěli bychom Vás rovněž ujistit o tom, že jsme zavedli technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.

 1. TOTOŽNOST SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je YOGAJOGA s.r.o., se sídlem Vodičkova 15, Praha 1, IČ: 24257010, zapsaná Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.198047 (dále jako „správce“).

Vhodnými kontaktními údaji jsou telefon: +420 777 260 498, či e-mail: info@iy.yoga

 1. PŘEDMĚT ZPRACOVÁNÍ

Dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to konkrétně:

 1. identifikačních údajů (jako je jméno, příjmení, datum narození apod.);
 2. kontaktních údajů (jako je adresa, telefon, e-mail apod.);
 3. platebních údajů (pro vyplácení mzdy apod.);
 4. údaje v souvislosti s kreditem;
 5. evidence docházky;
 6. údaje v souvislosti s historií vzdělávání;
 7. podoby;
 8. pohybu a jednání v monitorovaných prostorách (bez zvukového záznamu); a případně i
 9. údaje o zdravotním stavu.
 1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází pro následující účely a na základě uvedených právních titulů:

 1. realizace lekcí jógy a WS, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s Vaší registrací či rezervacemi, či na základě našeho oprávněného zájmu na plnění požadavku Vašeho zaměstnavatele;
 2. realizace výjezdních akcí s jógou, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s vaší přihláškou;
 3. realizace kurzů TTC/Mentoring, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s Vaší registrací do kurzu;
 4. poskytování zázemí klientům, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění bezpečnosti a účelnosti využívání našeho zázemí;
 5. zajištění přehledu o stavu účtu klienta, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s Vaší registrací;
 6. úhrada za poskytované služby, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s Vaší registrací, či na základě našeho oprávněného zájmu na umožnění plateb slevovými poukazy;
 7. představení společnosti a podpora rozvoje – marketing, a to na základě našeho oprávněného zájmu na podpoře naší společnosti a zlepšování našich služeb, či v jistých případech na základě Vašeho souhlasu;
 8. správa vlastního majetku, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s pronájmem prostor;
 9. ochrana majetku a osob, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění bezpečnosti našeho i Vašeho majetku, stejně jako obecného zajištění bezpečnosti v monitorovaných prostorách;
 10. ochrana právních nároků, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi v souvislosti s umožněním praxe, či na základě oprávněného zájmu na zajištění možného uplatňování našich práv a nároků, stejně jako na zajištění zálohy veškeré dokumentace; a
 11. uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery, a to na základě právního titulu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, kdo konkrétně dochází ke zpracování osobních údajů kontaktních osob.

Ke zpracování Vašich údajů o zdravotním stavu dochází pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, a to v souvislosti s účely realizace lekcí jógy a WS, realizace výjezdních akcí s jógou či realizace kurzů TTC.

 1. DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování dochází, uchováváme pouze po určitou dobu. Po jejím uplynutí je odstraňujeme. Jedná se konkrétně:

 1. v souvislosti s realizací lekcí jógy a WS o dobu plnění smlouvy a následně o dobu 10 let, či v případě registrací o dobu 1 roku po aktivní účasti;
 2. v souvislosti s realizací výjezdních akcí s jógou o dobu 5 let v případě přihlášek, či 10 let v případě účetních dokladů;
 3. v souvislosti s realizací kurzů TTC o dobu plnění smlouvy a následně o dobu 10 let;
 4. v souvislosti s poskytováním zázemí klientům a zajištění přehledu o stavu účtu klienta nedochází k evidenci Vašich osobních údajů, a tudíž je neuchováváme;
 5. v souvislosti s úhradou za poskytované služby o dobu 10 let;
 6. v souvislosti s představením společnosti a podporou rozvoje – marketingu do doby, než předmětný souhlas odvoláte, či po dobu 1 roku.
 7. v souvislosti se správou vlastního majetku o dobu plnění smlouvy a následně o dobu 10 let;
 8. v souvislosti s ochranou majetku a osob o dobu 14 dní, po kterých dochází k automatizovanému přepsání dat;
 9. v souvislosti s ochranou právních nároků o dobu plnění smlouvy a následně o dobu 1 roku v případě samostatné praxe, o dobu 5 let v případě evidence docházky a o dobu 10 let v případě zálohování; a
 10. v souvislosti s uzavřením a plněním smluv s dodavateli a smluvními partnery o dobu plnění smlouvy a následně o dobu 10 let.
 1. PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci zpracování Vašich osobních údajů může dojít k jejich předání či zpřístupnění následujícím zpracovatelům, kteří provádějí zpracování na základě našeho pokynu (tito nemohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro své účely):

 1. provozovatel evidenčního a rezervačního systému;
 2. inzerční portály;
 3. zahraniční lektoři a zkoušející;
 4. externí marketingový specialista;
 5. technik kamerového systému;
 6. poskytovatel cloudových služeb; a
 7. poskytovatel e-mail marketingových služeb.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů může dojít rovněž k jejich předání či zpřístupnění následujícím správcům, a to především na základě zvláštních právních předpisů:

 1. sociální sítě;
 2. cestovní kancelář;
 3. orgány veřejné správy; a
 4. zdravotní pojišťovny.
 1. VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Uplatnění Vašich práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich níže uvedených práv, či se pouze na cokoli doptat, máte možnost tak učinit prostřednictvím e-mailu info@iy.yoga či na výše uvedené doručovací adrese.

Vaši žádost vyřešíme vždy nejpozději do 1 měsíce. Výjimečně může dojít k prodloužení této lhůty, o tom bychom Vás však včas informovali.

  1. Právo odvolat Váš souhlas

Máte právo odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Jakmile od Vás takový požadavek obdržíme, zajistíme, aby již nedocházelo ke zpracování osobních údajů, které bylo na předmětném souhlasu založeno.

  1. Právo na přístup

Z tohoto informačního listu víte obecně, jaké osobní údaje, proč a jak dlouhou o Vás zpracováváme. Máte však právo na přístup ke konkrétním zpracovávaným osobním údajům o Vás a případně i na kopii těchto údajů.

První takovou kopii Vám poskytneme bezplatně, další však již s administrativním poplatkem 250,- Kč (dvěstěpadesát korun českých).

  1. Právo na opravu

Máte právo na to, abychom o Vás zpracovávali pouze přesné a úplné údaje. Pokud tomu tak není, máte právo na opravu či doplnění těchto údajů.

  1. Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom v jistých případech vymazali Vaše osobní údaje. Učiníme tak, pokud jsou pro to splněny podmínky a zpracování není nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

  1. Právo na omezení zpracování

Máte rovněž právo požadovat, abychom v určitých případech a na jistý čas (nikoli natrvalo, na rozdíl od práva na výmaz) omezili zpracování Vašich osobních údajů.

  1. Právo na přenositelnost

Máto právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě plnění smlouvy uzavřené s Vámi v našich elektronických databázích, předali v běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

  1. Právo vznést námitku

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu.

  1. Právo podat stížnost

Rovněž máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů dozorovému úřadu, konkrétně Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.