1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky, za kterých společnost Yogajoga s.r.o., IČ: 24257010, DIČ: CZ24257010, na adrese Vodičkova 15, Praha 1, 110 00, tel.: +420 777 237 982, web. stránky: http://iy.yoga, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198047 (dále jen „IY“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Vy“ nebo „Klient“) služby cvičení jógy a souvisejících činností (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami a Provozním řádem (dále jen „Smlouva“).

1.2.  „Ceníkem“ se rozumí ceník dostupný na webových stránkách https://iy.yoga/cenik/ či na recepci IY. V případě rozporu těchto verzí má přednost ceník dostupný na recepci IY.

1.3.  „Klientskou zónou“ se rozumí webová aplikace provozovaná IY včetně jejího obsahu, nacházející se na webové adrese https://iy.yoga/rozcestnik/.

1.4.  „Kreditem“ se rozumí finanční prostředky k čerpání na Uživatelském účtu Klienta.

1.5.  „Lekce jógy“ je lekce vedená lektorem realizovaná v prostorách IY v souladu s rozvrhem zveřejněným na webových stránkách IY.

1.6.  „Provozní řád“ je souhrn pravidel chování v rámci prostor IY, který je k dispozici na webových stránkách IY či v prostorách IY.

1.7.  „Registrace“ je úkon, kdy jsou informace o návštěvníkovi Klientské zóny zaznamenány do databáze uživatelů Klientské zóny. Informacemi, jež jsou během registrace zaznamenávány, jsou zejména: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon a e-mailová adresa uživatele. Registrace uživatele probíhá zadáním potřebných registračních údajů prostřednictvím rozhraní Klientské zóny.

1.8.  „Službami“ se myslí Lekce jógy a vybrané Workshopy.

1.9.  „Uživatelský účet“ je individuální účet Klienta evidovaný v Klientské zóně na základě provedené Registrace.

1.10.  „Workshop“ je specifická lekce jógy vedená lektorem standardně s delší dobou trvání.

1.11.  Každý Klient je povinen se seznámit s těmito Podmínkami. Klient svou návštěvou Klientské zóny, registrací v Klientské zóně a nebo čerpáním Služeb potvrzuje, že byl s Podmínkami seznámen a souhlasí s nimi.

2. KLIENTSKÁ ZÓNA

2.1.  Provedením Registrace je Klientovi vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého Klient získává přístup k informacím o svém profilu a zejména k údajům o zůstatku svého Kreditu.

2.2.  V rámci svého Uživatelského účtu je Klient oprávněn vybrané údaje měnit a upravovat. Klient není oprávněn samovolně měnit v rámci Klientské zóny výši svého Kreditu, či se o to pokoušet.

3. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.  Provedením Registrace Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

3.2.  Registraci je možné provést pouze elektronicky na webových stránkách https://iy.yoga/klientska-zona/ či po domluvě osobně na recepci IY.

3.3.  Registrace Klienta je bezplatná a probíhá prostřednictvím registračního formuláře a kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Návštěvník musí zadat alespoň: e-mailovou adresu, jméno a příjmení a potvrdit souhlas s těmito Podmínkami a Provozním řádem.

3.4.  Jedna fyzická osoba může být v Klientské zóně Registrována pouze jednou, a to jen s platnou e-mailovou adresou.

3.5.  Registrací dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky, a to na internetových stránkách IY, přičemž tyto Podmínky a Provozní řád tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva je uzavřena a účinná potvrzením IY o uzavření Smlouvy, obsahujícím dodatečné přihlašovací údaje, na základě přijetí registračního formuláře odeslaného prostřednictvím internetových stránek IY, pokud v odeslaném formuláři smluvní strana potvrdila, že se seznámila a souhlasí s těmito Podmínkami a Provozním řádem. IY přitom není povinna potvrdit uzavření Smlouvy a Smlouvu uzavřít.

3.6.  Po Registrace obdrží Klient klientskou kartu na recepci IY. Prvotní zřízení karty je zdarma. Při ztrátě či odcizení karty je Klient povinen to IY bez prodlení nahlásit, jinak IY není odpovědná za případnou škodu Klientovi způsobenou čerpáním Kreditu neoprávněnou osobou. Klient je oprávněn v případě ztráty, odcizení či zničení klientské karty požádat o vystavení nové klientské karty, a to za manipulační poplatek 150 Kč.

3.7.  Vstupem do prostor studia IY Klient stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky a Provozní řád, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

3.8.  Vstupem do prostor studia IY dochází k uzavření Smlouvy v mluvené formě, přičemž tyto Podmínky a Provozní řád tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smlouva je uzavřena a účinná započetím poskytování Služeb ze strany IY. IY přitom není povinna Smlouvu uzavřít.

4. CENA ZA SLUŽBY

4.1.  Klient se zavazuje platit IY za poskytované Lekce jógy, kterých se zúčastní, cenu v souladu s aktuálně platným Ceníkem ke dni účasti na Lekci jógy, nedohodnou- li se Klient a IY jinak. IY si vyhrazuje právo změnit a aktualizovat Ceník dle vlastního uvážení.

4.2.  Klient se zavazuje platit IY za poskytované Workshopy, kterých se zúčastní, cenu uvedenou v popisu jednotlivých Workshopů, nedohodnou-li se Klient a IY jinak.

4.3.  Veškeré ceny uvedené v Ceníku jsou včetně DPH ve výši 21 %.

5. KREDIT A JEHO ČERPÁNÍ

5.1. Po Registraci je Klient oprávněn na svůj Uživatelský účet vložit finanční prostředky v podobě Kreditu. Vkládání Kreditu je možné pouze na recepci IY.

5.2.  Pokud Klient jednorázově vloží finanční prostředky na Uživatelský účet ve výši, která bude přesahovat částku 2.000 Kč, má Klient nárok na bonus, o který se mu navýší celkový Kredit, a to ve výši 10 % z vkládané částky (dále jen „Bonus 1“).

5.3.  Pokud Klient jednorázově vloží finanční prostředky na Uživatelský účet ve výši, která bude přesahovat částku 5.000 Kč, má Klient nárok na bonus, o který se mu navýší celkový Kredit, a to ve výši 15 % z vkládané částky (dále jen „Bonus 2“).

5.4.  Pokud dojde k výpovědi Smlouvy ze strany Klienta v souladu s odst. 7.2 těchto Podmínek od vzniku nároku na Bonus 1 či Bonus 2, tento nárok zaniká. IY je v takovém případě oprávněn strhnout částku odpovídající získanému bonusu z Kreditu Klienta.

5.5.  Kredit má neomezenou platnost za podmínek pohybu na klientském účtu tj. přihlášení a účast na lekci.

5.6.  Klient je oprávněn využít Kredit na placení ceny za Lekce jógy podle odst. 4.1 těchto Podmínek.

5.7.  Klient je dále oprávněn využít Kreditu na placení ceny za Workshopy podle odst. 4.2 těchto Podmínek, je-li v popisu daného Workshopu výslovně stanoveno, že na jeho zaplacení lze Kredit uplatnit.

5.8.  Klient je oprávněn v souladu s tímto článkem využívat Kredit k placení pouze za Služby v IY, které sám osobně využívá, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

5.9.  Klientská karta není přenosná a je zakázáno sdílení jedné klientské karty vícero osobami. Každý Klient musí mít svou vlastní klientskou kartu, vyjma nezletilých dětí. Nezletilé děti mohou využívat klientskou kartu svých zákonných zástupců.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.  Povinnosti IY, související se Službami, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

6.2.  Prostory a recepce IY se nacházejí na adrese Vodičkova 15, Praha 1, 110 00. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného rozvrhu Lekcí jógy, jenž je umístěn na webových stránkách https://iy.yoga/rozvrh/ nebo v tištěné podobě v prostorách IY. IY je oprávněna plánované Lekce jógy či Workshopy zrušit bez náhrady. O takové skutečnosti bude Klienty informovat prostřednictvím oznámení na webových stránkách IY či na facebookové stránce IY.

6.3.  Klient se zavazuje, že při používání Klientské zóny se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami, a dále nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno IY.

6.4.  Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

6.5.  Klient je oprávněn podat stížnost na neoprávněný pohyb výše Kreditu na jeho Uživatelském účtu, a to nejpozději do 30 dnů od realizace provedeného pohybu. Stížnost je třeba zaslat na info@iy.yoga včetně popisu stavu a doložení veškerých tvrzení, které mají Klientovu stížnost podpořit.

6.6.  Klient se zavazuje, že přístupové údaje k Uživatelskému účtu bude chránit v rozsahu, který po něm lze přiměřeně požadovat a nesdělí je třetí osobě.

6.7.  IY nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Klientské zóny a neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které vzniknou v důsledku nemožnosti připojení se v Klientské zóně k Uživatelskému účtu.

6.8.  Každý Klient využívá klientskou zónu na vlastní riziko. IY neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací umístěných v Klientské zóně.

6.9.  Klient souhlasí s tím, že IY nenese žádnou odpovědnost za informace zveřejněné na webových stránkách IY a neodpovídá ani za jejich gramatickou či faktickou správnost.

6.10.  IY neodpovídá za škodu a újmu, která může Klientům nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s používáním Klientské zóny, resp., která by mohla vzniknout či vznikla na počítači, jehož prostřednictvím se Klient snažil do Klientské zóny vstoupit, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

6.11.  Klient se zavazuje nahradit IY jakoukoli škodu, která vznikne v souvislosti s Klientovým porušením povinností stanovených v těchto podmínkách.

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1.  Smluvní vztah mezi Klientem a IY v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu platnosti Registrace Klienta v Klientské zóně.

7.2.  Klient může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci v Klientské zóně a vypovědět tak Smlouvu prostřednictvím své žádosti o zrušení Registrace zaslané na e-mailovou adresu: info@iy.yoga, a to s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla IY doručena výpověď Smlouvy.

7.3.  IY může kdykoli zrušit Uživatelský účet a ukončit tak Smlouvu bez předchozího či dalšího upozornění kterémukoliv Klientovi:

7.3.1.  užívá-li Klient Uživatelský účet v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy;
7.3.2.  domnívá-li se IY odůvodněně, že Klient opakovaně porušuje podmínky Smlouvy, tedy tyto Podmínky či Provozní řád;
7.3.3.  použil-li Klient v Registraci neplatné či nepravdivé údaje;
7.3.4.  je-li Klient déle než 24 měsíců neaktivní tj. nepřihlásí se na lekci  a nezúčastní se lekce;
7.3.5.  který, opakovaně uzavřel Smlouvu, zejména ukončila-li IY jeho původní Smlouvu z důvodů uvedených v odst. 7.3 těchto Podmínek, nedohodnou-li se Klient a IY jinak.

7.4.  V případě zrušení Registrace ze strany IY nebude Klientovi jakkoli nahrazen zůstatek Kreditu.

7.5.  Ukončení Smlouvy nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých za dobu účinnosti Smlouvy.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1.  Webové stránky IY a Klientská zóna, včetně svého obsahu, textů, vizualizací, designu, všech vyobrazení i všech databází tvořících jeho obsah (dále jen „Obsah“) je chráněn právy duševního vlastnictví včetně autorských práv, práv na ochranu obchodních jmen a dalších práv duševního vlastnictví.

8.2.  IY prohlašuje a Klient používáním Klientské zóny výslovně bere na vědomí, že IY je oprávněným držitelem příslušných práv duševního vlastnictví k funkcím a vlastní Klientské zóně, a především je oprávněn udělovat souhlas k jakémukoliv použití Obsahu v souladu se zákonem č. 185/2015 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“).

8.3.  IY poskytuje Klientovi nevýhradní právo využívat Obsah výhradně pro osobní potřebu Klienta a k nekomerčním účelům. Jakékoliv jiné použití Obsahu (jako celku nebo jeho jednotlivých částí) vyžaduje v souladu s Autorským zákonem předchozí písemný souhlas IY s takovým použitím.

8.4.  Jakékoliv použití Obsahu na dalších webových lokalitách bez souhlasu IY může mít za následek naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů (např. trestný čin porušení autorského práva podle § 270 trestního zákoníku), vznik odpovědnosti za škodu způsobenou IY ve smyslu občanského zákoníku, případně uplatnění jiných práv IY vyplývajících jemu z Autorského zákona a jiných právních předpisů.

8.5.  IY si vyhrazuje právo kdykoliv měnit, doplňovat a mazat jakoukoliv část Obsahu.

9.1. Společnost Yogajoga s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které IY poskytnete, a to pro následující účely:

9.1.1.  realizace lekcí jógy a workshopů;
9.1.2.  zajištění přehledu o stavu účtu klienta;
9.1.3.  představení společnosti a podpora rozvoje – marketing
9.1.4.  a ochrana právních nároků IY.

9.2. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich souvisejících právech naleznete v Zásadách o zpracování osobních údajů na webových stránkách IY či na recepci IY.

10. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

10.1.  Jestliže Klient v právních vztazích s IY vystupuje jako spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen pro účely tohoto článku „Spotřebitel“), platí tato ujednání:

10.2.  Nad činností IY provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

10.3. Smlouva je archivována prostředky výpočetní techniky a není přístupná třetím osobám.

10.4. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

10.5.  Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy.

10.6.  Spotřebitel může požádat o započetí poskytování Služby bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Strany si v případě odstoupení podle odst. 10.5 těchto Podmínek nevrací již poskytnuté plnění.

10.7.  IY tímto informuje Spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Smlouvy s IY, a to nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u IY poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy uzavřené mezi IY a Klientem – Spotřebitelem je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou Klientovi – Spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Tyto Podmínky v celém rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky vydané IY pro smlouvy se stejným nebo obdobným předmětem uzavřené s Klienty, jakož i všechny jejich přílohy a dodatky.

11.2.  Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně změny všech skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění Smlouvy.

11.3.  Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

11.4.  IY je oprávněna jednostranně měnit a doplňovat tyto Podmínky, Ceník a Provozní řád. O veškerých takovýchto provedených změnách informuje IY druhou smluvní stranu na internetových stránkách IY, e-mailem či dopisem v listinné podobě, případně jiným dohodnutým způsobem. Ve vztahu ke změnám Podmínek je druhá smluvní strana oprávněna v lhůtě 1 (jednoho) měsíce po nabytí účinnosti Podmínek Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi IY, nesouhlasí-li se změnami. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnami souhlasí.

11.5.  Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2018.