Provozovatel:

Yogajoga s.r.o.
IČ: 24257010, DIČ: CZ24257010 Vodičkova 15, Praha 1, 110 00 tel.: +420 777 260 498
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198047 (dále jen „Provozovatel“)

Adresa provozovny:

Iyengar Yoga Institut Praha Vodičkova 15, Praha 1, 110 00
tel.: +420 775 237 930

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí viz: https://iy.yoga/rozvrh/

Kontaktní údaje:

E-mail : info@iy.yoga
Webové stránky : www.iy.yoga
Odpovědný vedoucí: BcA. Aneta Benediktová


PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Po vstupu do prostor studia Iyengar yoga Institutu Praha (dále jen „IY“) si klienti mohou své oblečení uložit do šatních skříněk. Klíč od šatní skříňky obdrží klient po zaplacení vstupu na recepci IY oproti klientské kartě. Při odchodu jsou klienti povinni využitou skříňku vyprázdnit a klíč od skříňky odevzdat na recepci. Po dobu své návštěvy v IY je klient odpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 500 Kč.
 2. V prostorách šaten jsou klienti povinni dbát zvýšené opatrnosti a pohybují se na vlastní nebezpečí.
 3. IY nenese žádnou odpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Pro cenné věci je možné použít trezor na recepci studia. Vstup do studia a prostor recepce IY je monitorován. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 4. Každý klient, který chce uplatnit kredit, je povinen prokázat se klientskou kartičkou či jiným obdobným průkazem totožnosti.
 5. Vstup do cvičebního sálu je povolen pouze klientům, kteří na recepci uhradili cenu za příslušnou lekci, či kterým k tomu dá výslovný pokyn personál IY.
 6. Vstup do cvičebního sálu je klientům povolen pouze bez bot a ve vhodném sportovním oblečení.
 7. Při cvičení jógy nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav a IY nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav klientů. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému lektorovi.
 8. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů a každý klient je povinen dbát jejich pokynů vztahujících se k cvičení a cvičebním pomůckám. V opačném případě nenese IY žádnou odpovědnost za vzniklé úrazy, zranění či jinou újmu.
 9. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení IY na vlastní nebezpečí.
 10. Po skončení lekce je každý klient povinen uklidit po sobě vypůjčené pomůcky.
 11. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem IY a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia IY.
 12. V prostorách studia IY je zakázáno:
  • kouřit či jinak manipulovat s otevřeným ohněm; nebo
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.
 13. Je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat či poškozovat vybavení a prostory studia IY.
 14. Klienti odpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu a za ztrátu či poškození majetku IY, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 15. Klient nedodržující tento Provozní řád může být ze studia IY vykázán personálem IY.
 16. Každý klient vstupem a pohybem v prostorách studia IY za účelem účasti zejména na lekcích jógy potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 17. Tento Provozní řád IY je platný a účinný od 1. 12. 2018.