Provozní řád

Provozovatel:

Yogajoga s.r.o.
IČ: 24257010, DIČ: CZ24257010 Vodičkova 15, Praha 1, 110 00 tel.: +420 777 237 982

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198047 (dále jen „Provozovatel“)

Adresa provozovny:

Iyengar Yoga Institut Praha Vodičkova 15, Praha 1, 110 00

tel.: +420 775 237 930

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí
viz:
https://iy.yoga/rozvrh/

Kontaktní údaje:

E-mail : info@iy.yoga
Webové stránky : www.iy.yoga

Odpovědný vedoucí: Mgr. Helena Kubrychtová Bártová

Provozní podmínky

I.
Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem Iyengar Yoga Institutu Praha. Zakoupením jednorázového vstupu nebo předplaceného kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat platnou klientskou kartou s kredity, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách: https://iy.yoga/cenik/ nebo v tištěné podobě v Institutu. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor Iyengar yoga Institutu Praha (dale jen IYIP) a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

IYIP je otevřen dle aktuálně platného rozpisu lekcí, jenž je umístěn na webových stránkách https://iy.yoga/rozvrh/ nebo v tištěné podobě v IYIP. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či Facebooku (dále jen FB).

IV.

Registrace do IYIP lze provádět na webových stránkách https://iy.yoga/klientska-zona/ Prostřednictvím této registrace je možné sledovat také aktuální stav čerpání předplacených kreditů. Po zřízení registrace obdrží klient klientskou kartu na recepci studia. Prvotní zřízení karty je zdarma. Při ztrátě karty je možné požádat o vystavení nové a to za poplatek 150 Kč. 

V.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost YOGAJOGA s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a to pro následující účely: (i) realizace lekcí jógy a workshopů; (ii) zajištění přehledu o stavu účtu klienta; (iii) představení společnosti a podpora rozvoje – marketing; a (iv) ochrana našich právních nároků. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich souvisejících právech naleznete v Zásadách o zpracování osobních údajů na našich webových stránkách či u nás na recepci.

VI.

Při vstupu do IYIP je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném a to v prostorách v blízkosti recepce. Klienti si mohou své oblečení uložit do šatních skříněk. Klíč od šatní skříňky obdrží klient po zaplacení vstupu na recepci IYIP oproti záloze ve výši 100 Kč či oproti klientské kartě.

VII.

Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku a vrátit klíč obsluze recepce. Po dobu své návštěvy v IYIP je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Pro cenné věci je možné použít trezor na recepci studia. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII. 

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do cvičebního sálu je povolen pouze naboso, bez klobouku a ve vhodném sportovním oblečení. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu IYIP či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. IYIP nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je na recepci IYIP.

XI.

Začít s jógou v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Pro těhotné je vhodná pouze therapy jóga. V případě těhotenství lze v lekcích pokračovat dle Vašeho vlastního uvážení. Doporučujeme konzultaci s lékařem a učitelem kvalifikace senior.

XII.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XIII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách IYIP.

V prostorách IYIP je zakázáno:
● konzumovat vlastní potraviny;
● kouřit;
● požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.

V prostorách jóga studia je dovoleno konzumovat pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

XIV.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

XV.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod….), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:
155 ZÁCHRANKA
Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 POLICIE
Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

●  Co přesně se stalo – tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
●  Přesné místo hlášené události – tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
●  Informace o postižených – pohlaví, přibližný věk, počet postižených
●  Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem / dispečerem.

Provozní řád Iyengar Yoga Institutu Praha, platný od 25. 5. 2018.